[ZHIHU ASK] LÝ DO VÌ SAO BẠN KHÔNG THẾ QUÊN NGƯỜI ẤY VẬY?