Việt Nam mở lại đường bay quốc tế: Biến thể Omicron ảnh hưởng thế nào?