Thanh Hóa: Sức khỏe của 26 học sinh phản ứng nặng sau tiêm vaccine đã ổn định