Câu lạc bộ doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi hỗ trợ học sinh và trường học huyện Khánh Sơn hơn 1,6 tỷ đồng