Bộ Y tế: Nhà sản xuất đang nghiên cứu gia hạn vaccine lên 12-24 tháng